• Reklama

 • Reklama

Sdílej:

Přepis vozidla po zemřelém majiteli

Autor: Ladislav Ševčík („Pajka“)
aktualizováno: 21.11.2018

Prezentované informace jsou sepsané zkušenosti mnoha lidí, doplněné o další postřehy z různých internetových diskuzí.

Úředníci na dopravce v zásadě vyžadují dva typy dokladů. Buď úřední listinu dědického řízení, kde se majetek přisuzuje konkrétnímu člověku, nebo doklad od notáře, že vozidlo žádným dědickým řízením neprošlo.

V zásadě existují tři (legální) postupy:
A) Komunikace s dědici -> kontaktování notáře -> vyřízení dědictví -> přepis.
B) Komunikace s dědici -> kontaktování notáře -> vystavení dokladu notářem -> přepis.
C) Bez dědiců -> kontaktování notáře (popř. i soudního archivu) -> vystavení dokladu notářem -> přepis.

A) Otevření dědického řízení, přepis

Jedná se o zcela regulérní postup. Návod je s mírnými úpravami se svolením autora převzatý z webu: https://zc-moto.webnode.cz/uzitecne-informace/prepis-dokladu-od-zemreleho.

 1. Zajděte na evidenci vozidel (dopravní inspektorát) a ověřte, zda je vozidlo v registru vůbec vedeno. Když o něm v registru nebude žádný záznam (tedy ani informace o vyřazení), může jít pouze o administrativní chybu. Je těžké bojovat s úředníky, ale hned to nevzdávejte. Informace, proč tomu tak může být, jsem popsal v článku Převod vozidla (přepis).
 2. U kteréhokoli notáře podejte žádost o znovuotevření dědického řízení. Žádost nemusí podávat dědic, ale může ji podat i úplně cizí osoba (třeba vy). K sepsání žádosti je důležité znát nějaké identifikační údaje zemřelého (měly by stačit ty z technického průkazu), tedy aspoň jméno, bydliště, datum narození a ideálně i datum úmrtí. Jako důvod otevření dědického řízení uveďte nalezení dalšího majetku po zemřelém. Notář poté vyplněnou žádost doručí příslušnému soudu, který dědické řízení otevře a příslušný spis předá zpět notáři, který řešil původní dědické řízení po zemřelém (pakliže je stále naživu a vykonává praxi). Pro každou oblast je notářů obvykle jen několik. Způsob, podle kterého tito notáři dostávají přiděleny případy dědického řízení, by měl být zaklíčován v datu úmrtí dotyčné osoby. Takže podle data úmrtí (pravděpodobně dne v měsíci) by se mělo nepřímo dát zjistit, který notář původní dědické řízení řešil a bude pověřen jeho doplněním. Toto je pro vás důležité, neboť podáním žádosti o znovuotevření vaše další účast v dědickém řízení končí. Nikdo vás (jako cizí osobu) nebude informovat, že dědické řízení probíhá, ani který notář je vykonává.
 3. Je nutné být v kontaktu s některým z přímých dědiců, aby vás o průběhu řízení informoval. Velmi důležité je, aby tento dědic ostatní účastníky informoval o tom, že vozidlo po zemřelém prodává (nebo ještě lépe daruje kamarádovi) a že jde o nezbytný krok pro bezproblémový převod. Bohužel může nastat situace, že někteří z dědiců začenichají možnost přivýdělku a budou chtít svůj podíl vyplatit, nebo ještě hůř, nebudou se chtít dědictví vzdát. S těmito komplikacemi je nutné počítat a proto je vhodné se s dědici domluvit ještě před podáním žádosti o znovuotevření dědického řízení (viz bod 2).
 4. Aby řízení mohlo proběhnout, je nutné, aby se ho zúčastnil aspoň jeden z dědiců, zplnomocněný všemi ostatními (v plné moci se vzdají svého nároku ve prospěch zplnomocněného).
 5. Případem pověřený notář nejprve vyhledá všechny potenciální dědice a ty pak pozve k dědickému řízení. Celý průběh řízení může trvat pěkně dlouho. Nejprve žádost leží na soudě, potom u přiděleného notáře. Dědická daň se už neplatí! Platí se pouze odměna notáři, která se odvíjí od hodnoty vozidla (motocyklu). Vozidlo notář nepotřebuje vidět, pouze bude chtít znát jeho (smyšlenou) hodnotu. Stačí uvést třeba cenu vraku 1000 Kč. Odměna notáři by se měla pohybovat kolem 1000 Kč. Vzhledem k nízkému výdělku (odměně), budete notáře nejspíš muset popohánět, popřípadě jinak „motivovat“ (finančně?), aby se případem aktivně zabýval.
 6. Celá procedura zabere asi 20 minut a notář s dědicem (dědici) sepíše zápis o určení vlastnictví.
 7. S dokumentem z dědického řízení pak dědic vozidlo na sebe na registru silničních vozidel převede. K převodu je potřeba mít pouze uzavřené zákonné povinné ručení (zelenou kartu), psané na kohokoli (třeba už na vás) a protokol o úspěšné evidenční kontrole (EK), která platí 30 kalendářních dnů. Přepis je v rámci dědictví zdarma a v případě staršího automobilu se ani neplatí tzv. „ekodaň“. Od 1.7.2017 jde přeregistraci vozidla provést na jakémkoli dopravním úřadě. Jestliže ale vozidlo v registru administrativní chybou evidováno není, bude lepší přepis řešit v úřadě poslední registrace, kde by měly jít snadněji o vozidle dohledat záznamy (viz článek Převod vozidla (přepis)).
 8. Teprve poté může dědic vozidlo přeregistrovat na vás (v technickém průkazu ale figurovat jako majitel musí). Převod může proběhnout záhy. Opět je vyžadovaný protokol z evidenční kontroly a zelená karta (obojí již máte). Vy jako kupec jste už ale zatížen všemi správními poplatky (za přepis podle kategorie vozidla: 300, 500 nebo 800 Kč) + jste povinní uhradit případný ekologický poplatek (u starších osobních automobilů).

Celá procedura sice může trvat třeba tři měsíce, ve skutečnosti je to ale jenom cca 20 minut, kdy vám notář sepíše žádost o znovuotevření dědictví a potom 20 minut trvající samotné dědické řízení. Složitě to možná jenom vypadá, ve skutečnosti by na tom nic velkého být nemělo.

Pozn.: Pokud se notář kauzou odmítne zabývat, popřípadě nedohledá potřebné záznamy, musíte se osobně obrátit na soud. Potřebujete žádost (možná vám ji na soudě i připraví) zhruba ve smyslu: „Žádám o znovuotevření dědického řízení po zemřelém…, ve věci doplnění nalezeného majetku – motocyklu do dědického řízení. Datum, podpis“. Žádost musí být podepsaná jedním z dědiců, musí tam být jeho kontakt + doplněné plné moci ostatních dědiců. Pak ji MUSÍ DĚDIC zanést znovu na soud, který se po vyřízení žádosti po nějaké době dědici ozve.

Žádost o dodatečné projednání dědictví motocyklu po zemřelém majiteli

Hrubý vzor žádosti k projednání dědictví (pro soud)


B) Přepis bez otevírání dědického řízení

Tento postup je naprosto regulérní a legální. Například vlastnictví nemovitosti je vyloženě vázáno zápisem v katastru nemovitostí a dědické řízení je nezbytné. Vlastnictví motorového vozidla je ale záležitost jiná a kvůli jeho dodatečnému určení není nutná přílišná byrokracie.

Uživatelské i vlastnické právo na vozidlo mohlo v dřívější době přejít na někoho jiného, aniž by proběhl přepis na úřadě. I ústně uzavřená smlouva je z právního hlediska platná a časem majitel motocykl tak či tak „vydrží“ (stane se jeho majetkem). Aby člověk něco mohl „vydržet“, musí to minimálně 6 let užívat. Registr vozidel ale na tyto skutečnosti bohužel nebere ohled a pro převod je potřeba trochu „právničiny“. Mohli byste se sice obrátit na soud, aby vám „vydržení“ potvrdil, bylo by to ale zdlouhavé (klidně i roky) a soudní výlohy byste si zaplatili.

Jak už jsem nastínil, nejedná se o nemovitost a ve většině případů ani o dědění hodnotného majetku nemůže být řeč. Jde obvykle jen o právní určení vlastnictví vozidla, které už dávno ve vlastnictví rodiny původního (zemřelého) majitele není.

Postup:

 1. Vyhledejte někoho z dědiců původního majitele vozidla. Vysvětlete mu situaci, a že to chcete vyřešit co nejjednodušeji a nejrychleji. Tento dědic by se správně měl domluvit s ostatními potenciálními dědici (rodinou), kteří by se ideálně měli svého nároku zříct ve prospěch jednoho a toho k celé akci zplnomocnit. Nejde ale o dědictví, které by si mohli dědici nárokovat. Záleží především na domluvě s právníkem, kterému by měla stačit domluva pouze s jedním z dědiců.
 2. Dá se předpokládat, že každý oslovený notář bude hned vyžadovat otevření dědického řízení. Žadatel (dědic) ale MUSÍ trvat na tom, že s otevřením dědického řízení NESOUHLASÍ.
 3. Notář po domluvě vystaví doklad, kde vlastnické právo přisuzuje konkrétnímu dědici. Ve vystaveném dokumentu od notáře musí být číslo registrační značky, typ vozidla, výrobní číslo a údaje o majiteli.
 4. S dokladem od notáře, sjednaným povinným ručením (zelenou kartou) a protokolem z evidenční kontroly pak vozidlo na registru silničních vozidel přeregistrují na dědice, poté s tímtéž protokolem evidenční kontroly a zelenou kartou vozidlo převedou na vás.

C) Přepis bez otevírání dědického řízení – bez dědiců

Postup by měl být použitelný buď v případě, kdy dědice neznáte, nebo je sice znáte, ale ti nejsou ochotni věc řešit. Dle autora původního článku postup funguje a mělo by se to obejít i bez dědiců. U této varianty záleží ale především na přístupu konkrétních úředníků, proto je dobré se předem na dopravních úřadech informovat a pro provedení úkonu vybrat ten „nejvhodnější“.

Klíčové informace a fotky použity z článku: https://www.motorkari.cz/…

Postup:

 1. Vyhledat notáře, pod kterého vyřizování dědictví zemřelého dříve spadalo. Pokud dotyčný notář už nebude pracovat (nebo bude po smrti), musíte zjistit kdo to po něm převzal.
 2. Zkontaktovaný notář zapátrá v záznamech a vystaví vám potvrzení, že vozidlo neprošlo žádným dědickým řízením. Případně tohle můžete přeskočit a rovnou řešit další krok (přes soud).
 3. Pokud záznamy budou příliš staré, notář je nemusí vůbec dohledat. Pak je nutné kontaktovat příslušný soud, aby zapátrali v archivu a vystavili vám stejné potvrzení.
 4. Údajně by tohle mělo stačit, takže: udělat evidenční kontrolu, uzavřít pojistku a zajít přepsat na dopravní úřad. Pokud by se úředníci ošívali, zkuste přepis řešit na jiném dopravním úřadě. Jak se k problému postaví jinde, ale bohužel nevím.
Potvrzení, že vozidlo psané na mrtvého člověka neprošlo dědickým řízením

Potvrzení, že vozidlo neprošlo dědictvím (zdroj: www.motorkari.cz)