Category Archives: Legislativa

Přepis vozidla po zemřelém majiteli

Autor: Ladislav Ševčík („Pajka“)
aktualizováno: 11.7.2017

S řešením tohoto problému dosud nemám osobní zkušenost, přesto se postup pokusím sepsat. Použité informace jsou převzaté, doplněné o další postřehy z různých internetových diskuzí.

Otevření dědického řízení, přepis

Jedná se o zcela regulérní postup. Návod je s mírnými úpravami se svolením autora převzatý z webu: http://zc-moto.webnode.cz/uzitecne-informace/prepis-dokladu-od-zemreleho.

 1. Zajděte na evidenci vozidel (dopravní inspektorát) a ověřte, zda je vozidlo v registru vůbec vedeno. Když o něm v registru nebude žádný záznam (tedy ani informace o vyřazení), může jít pouze o administrativní chybu. Je těžké bojovat s úředníky, ale hned to nevzdávejte. Informace, proč tomu tak může být, jsem popsal v článku Převod vozidla (přepis).
 2. U kteréhokoli notáře podejte žádost o znovuotevření dědického řízení. Žádost nemusí podávat dědic, ale může ji podat i úplně cizí osoba (třeba vy). K sepsání žádosti je důležité znát nějaké identifikační údaje zemřelého (měly by stačit ty z technického průkazu), tedy aspoň jméno, bydliště, datum narození a ideálně i datum úmrtí. Jako důvod otevření dědického řízení uveďte nalezení dalšího majetku po zemřelém. Notář poté vyplněnou žádost doručí příslušnému soudu, který dědické řízení otevře a příslušný spis předá zpět notáři, který řešil původní dědické řízení po zemřelém (pakliže je stále naživu a vykonává praxi). Pro každou oblast je notářů obvykle jen několik. Způsob, podle kterého tito notáři dostávají přiděleny případy dědického řízení, by měl být zakličován v datu úmrtí dotyčné osoby. Takže podle data úmrtí (pravděpodobně dne v měsíci) by se mělo nepřímo dát zjistit, který notář původní dědické řízení řešil a bude pověřen jeho doplněním. Toto je pro vás důležité, neboť podáním žádosti o znovuotevření vaše další účast v dědickém řízení končí. Nikdo vás (jako cizí osobu) nebude informovat, že dědické řízení probíhá, ani který notář je vykonává.
 3. Je nutné být v kontaktu s některým z přímých dědiců, aby vás o průběhu řízení informoval. Velmi důležité je, aby tento dědic ostatní účastníky informoval o tom, že vozidlo po zemřelém prodává (nebo ještě lépe daruje kamarádovi) a že jde o nezbytný krok pro bezproblémový převod. Bohužel může nastat situace, že někteří z dědiců začenichají možnost přivýdělku a budou chtít svůj podíl vyplatit, nebo ještě hůř, nebudou se chtít dědictví vzdát. S těmito komplikacemi je nutné počítat a proto je vhodné se s dědici domluvit ještě před podáním žádosti o znovuotevření dědického řízení (viz bod 2).
 4. Aby řízení mohlo proběhnout, je nutné, aby se ho zúčastnil aspoň jeden z dědiců, zplnomocněný všemi ostatními (v plné moci se vzdají svého nároku ve prospěch zplnomocněného).
 5. Případem pověřený notář nejprve vyhledá všechny potenciální dědice a ty pak pozve k dědickému řízení. Celý průběh řízení může trvat pěkně dlouho. Nejprve žádost leží na soudě, potom po přidělení u notáře. Dědická daň se už neplatí! Platí se pouze odměna notáři, která se odvíjí od hodnoty vozidla (motocyklu). Vozidlo notář nepotřebuje vidět, pouze bude chtít znát jeho (smyšlenou) hodnotu. Stačí uvést třeba cenu vraku 1000 Kč. Odměna notáři by se měla pohybovat kolem 1000 Kč. Vzhledem k nízkému výdělku (odměně), budete notáře nejspíš muset popohánět, popřípadě jinak „motivovat“ (finančně?), aby se případem aktivně zabýval.
 6. Celá procedura zabere asi 20 minut a notář s dědicem (dědici) sepíše zápis o určení vlastnictví.
 7. S dokumentem z dědického řízení pak dědic vozidlo na sebe na registru silničních vozidel převede. K převodu je potřeba mít pouze uzavřené zákonné povinné ručení (zelenou kartu), psané na kohokoli (třeba už na vás) a protokol o úspěšné evidenční kontrole (EK), která platí 30 kalendářních dnů. Přepis je v rámci dědictví zdarma a v případě staršího automobilu se ani neplatí tzv. „ekodaň“. Od 1.7.2017 jde přepis vozidla realizovat na jakémkoli dopravním úřadě, jestliže ale vozidlo v registru, administrativní chybou, evidováno není, bude lepší přepis řešit v úřadě poslední registrace, kde by měly jít snadněji o vozidle dohledat záznamy (viz článek Převod vozidla (přepis)).
 8. Teprve poté může dědic vozidlo přeregistrovat na vás (v technickém průkazu ale figurovat jako majitel musí). Převod může proběhnout záhy. Opět je vyžadovaný protokol z evidenční kontroly a zelená karta (obojí již máte). Vy jako kupec jste už ale zatížen všemi správními poplatky (za přepis podle kategorie vozidla: 300, 500 nebo 800 Kč) + jste povinní uhradit případný ekologický poplatek (u starších osobních automobilů).

Celá procedura sice může trvat třeba tři měsíce, ve skutečnosti je to ale jenom cca 20 minut, kdy vám notář sepíše žádost o znovuotevření dědictví a potom 20 minut trvající samotné dědické řízení. Složitě to možná jenom vypadá, ve skutečnosti by na tom nic velkého být nemělo.


Přepis bez otevírání dědického řízení

Tento postup sice není zcela standardní, nic nelegálního by na něm být ale nemělo. Například vlastnictví nemovitosti je vyloženě vázáno zápisem v katastru nemovitostí, avšak vlastnictví vozidla je záležitost jiná. Vlastnictví vozidla mohlo v dřívější době přejít na někoho jiného, aniž by proběhl přepis na úřadě. I ústně uzavřená smlouva je z právního hlediska platná a časem majitel motocykl tak či tak „vyvlastní“. Registr vozidel ale na tyto skutečnosti bohužel nebere ohled a pro převod je potřeba trochu „právničiny“.

Jak už jsem nastínil, nejedná se o nemovitost a ve většině případů ani o dědění nějakého majetku nemůže být řeč. Jde obvykle o právní určení vlastnictví vozidla, které už dávno ve vlastnictví rodiny původního (zemřelého) majitele není.

Takže jak na to:

 • Vyhledejte někoho z dědiců původního majitele vozidla. Vysvětlete mu situaci, a že to chcete vyřešit co nejjednodušeji a nejrychleji. Tento dědic by se správně měl domluvit s ostatními potenciálními dědici (rodinou), kteří by se ideálně měli svého nároku zříct ve prospěch jednoho a toho k celé akci zplnomocnit. Nejde ale o dědictví, které by si mohli dědici nárokovat. Záleží především na domluvě s právníkem, kterému by měla stačit domluva pouze s jedním z dědiců.
 • Dá se předpokládat, že každý oslovený notář bude hned vyžadovat otevření dědického řízení. Žadatel (dědic) ale MUSÍ trvat na tom, že s otevřením dědického řízení NESOUHLASÍ.
 • Notář po domluvě vystaví doklad, kde vlastnické právo přisuzuje konkrétnímu dědici. Ve vystaveném dokumentu od notáře musí být číslo registrační značky, typ vozidla, výrobní číslo a údaje o majiteli.
 • S dokladem od notáře, sjednaným povinným ručením (zelenou kartou) a protokolem z evidenční kontroly pak vozidlo na registru silničních vozidel přeregistrují na dědice, poté s tímtéž protokolem evidenční kontroly a zelenou kartou vozidlo převedou na vás.

Převod vozidla (přepis)

Autor: Ladislav Ševčík („Pajka“)
aktualizováno: 21.4.2017

Zavedením novely č. 56/2001 (1.1.2016) byl dosud známý pojem „přihlášení vozidla“ nahrazen pojem „převod vozidla“. V praxi to znamená, že se zrušil tzv. „polopřevod“. Tedy postup, kdy se vozidlo nejprve na nového majitele odhlásilo a ten si ho pak v příslušném úřadě svého bydliště na sebe přihlásil, už neplatí.

Nyní se přepis na nového majitele realizuje v místě původní registrace vozidla. Akce se musí zúčastnit jak prodávající majitel, tak kupující, popřípadě může být kterýkoli z nich (klidně oba najednou) zastoupen zplnomocněnou osobou. DŮLEŽITÉ: plná moc musí být úředně ověřená (třeba na Poště či obecním úřadě).

Nevýhoda zrušení „polopřevodů“ je především v tom, že přepis musí proběhnout v místě registrace vozidla. Na druhou stranu je velkou výhodou, že vozidlo nemusí mít platnou technickou kontrolu (TK). Ta je vyžadována jen v případě, že má vozidlo registrační značky uloženy „v depozitu“ a při přepisu ho chcete zrovna přihlásit do provozu. Při přepisu „deponovaného“ vozidla bez vyzvednutí značek (ty by si úřady mezi sebou měly poslat), nepotřebujete mít sjednané povinné ručení a stačí protokol evidenční kontroly. TK je nutná ještě v případě, kdy je vozidlo sice způsobilé k provozu, ale neprošlo by evidenční kontrolou (třeba nesouhlasí evidované číslo motoru nebo barva). V tom případě s vozidlem absolvujte regulérní technickou prohlídku, TK dostanete na měsíc a po přepisu a změně údajů v dokladech (výmaz čísla motoru, změna barvy) absolvujte opakovanou TK, kterou vám prodlouží.

Ke „standardnímu“ přepisu potřebujete:

 • Technický průkaz (TP) a osvědčení o registraci vozidla (ORV, lidově „malý techničák“).
 • Protokol o ÚSPĚŠNÉM absolvování evidenční kontroly (EK), starý maximálně 10 pracovních dnů (tzn. 14 dnů i s víkendy). EK se provádí na žádost na stanicích technické kontroly (STK). Dnes již není důležité „na koho“ je EK udělaná, avšak evidenční kontrole vozidlo MUSÍ vyhovovat. Správně se má kromě výrobního čísla karoserie/rámu, výrobního čísla motoru (pokud je v TP evidováno) a barvy kontrolovat i rozměr pneumatik a další věci. Případné neshody vždy raději řešte domluvou s technikem STK, než potom na úřadě, kde byste mohli mít těžkosti. Jestliže je motocykl rozdělaný, musíte ho aspoň naoko skompletovat. Důležité je, aby byl motor (klidně nekompletní) namontovaný v rámu, na motocyklu byla kola s pneumatikami s rozměry zapsanými v TP, na rámu a výrobním štítku bylo čitelné výrobní číslo (u pionýra pouze na štítku) a alespoň část karoserie měla odstín dle TP. Absolvování EK s motocyklem rozdělaným v kufru automobilu již není přípustné…
  Jako EK poslouží i protokol z technické kontroly (TK), podle kterého evidenční kontrole vozidlo vyhovuje (avšak technicky způsobilé být nemusí).
 • Platnou zelenou kartu, tedy doklad o platném povinném ručení. Správně by mělo záležet jen na platnosti k datu přepisu a ne na pojistníkovi. Můžete ale narazit na nedostatečně informovaného úředníka, který bude chtít „po staru“ ZK psanou na nového majitele. V praxi platí o úřednících dvě fakta: „1) Úředník má vždy pravdu, 2) Když pravdu nemá, platí bod číslo 1.“ Takže asi tak – i když budete mít pravdu vy, vaše pozice je proti úřednickému šimlu malá… (radši se na úřadě dopředu informujte a podle toho se zařiďte).
 • Osobní doklady prodejce a kupce. Občanské průkazy nebo PLATNÉ pasy. Popřípadě jiné dokumenty. Například doklady o přechodném pobytu cizince s bydlištěm v ČR, nebo ověřený souhlas právoplatného majitele vozidla, v případě že se liší od provozovatele.
 • Registrační značky (RZ) se již při přeregistraci nemění. Výměna je možná pouze na žádost a je zpoplatněna (200 Kč/ks). Jestliže chcete RZ svého kraje, musíte si o výměnu zažádat až na svém úřadě. Ručně malované malé SPZ by se po novém měnit taky neměly (viz níže).

Technický průkaz „malá knížečka“ – platnost

Jawa 50 typ 23A Mustang - původní technický průkaz (doklady)

Malé motocykly neměly klasický formát technického průkazu, nýbrž jen malé „knížečky“, které sloužily jako jediný doklad (řidič ho vozil s sebou). Ke každému registrovanému motocyklu na úřadě existovala „karta“ s dalšími technickými údaji a informacemi o předešlých vlastnících.

Při digitalizaci registru silničních vozidel (RSV) vyvstal problém, neboť tento formát TP nemá přidělené evidenční číslo (například **AG 1234) bez kterého bylo zapsání do registru komplikované. Dost často se tedy stává, že pionýr vůbec RSV není veden. To ale NEZNAMENÁ, že jsou doklady neplatné! Dost možná vás o tom úředníci budou přesvědčovat, ale dokud vám nepředloží záznam, že byl motocykl na žádost majitele vyřazen z evidence, popřípadě doklady propadly zrušením „polopřevodů“ nebo propadly v „depozitu“, JSOU PLATNÉ. Není vaší povinností dokazovat, že jsou doklady platné, naopak úředník vám musí v případě pochyb dokázat, že byly zrušeny.

Mám osobní zkušenost, kdy se záznamy o pionýrovi při stěhování úřadů (dříve patřily pod VB, pak PČR, teď pod města) záhadně „ztratily“ a úřednice trvala na neplatnosti dokladů. Spor nakonec rozsekla až odpověď z Ministerstva dopravy, ze které bylo patrné, že pokud nejsou záznamy o zániku vozidla, jsou doklady platné. Bohužel dokument byl adresován úřadu a tam také zůstal. Jako precedens tento případ bohužel tedy neposlouží.

Zápis v RSV mimo jiné také může souviset s rokem výroby vozidla. Od úředníků mám potvrzenou „neoficiální“ informaci, že při digitalizaci nepřenášeli automaticky do elektronického RSV všechna vozidla, ale jen vozidla vyrobená po určitém datu. Konkrétně „náš“ místní dopravní inspektorát (DI) vznikl uměle rozdělením původního okresního DI v době, kdy původní papírový archiv ještě nebyl celý zdigitalizován. Spolehlivě jsou do nového RSV přenesena jen vozidla vyrobena cca po roce 1960. Správně by to tak samozřejmě být nemělo a o této skutečnosti dnes obvykle vědí jen služebně starší úředníci. Ti mladí takovou praxi odmítají s tím, že to není možné a že jste si to vymysleli. Počítejte s tím, že vás budou radši přesvědčovat o vyřazení vozidla (obvykle jsou o tom skutečně přesvědčeni), než že by šli ochotně pátrat do papírového archivu (jestli ještě vůbec existuje). Přinutit úředníka k takové pátrací akci snadné rozhodně nebude… Jak je ale známo, ochotnost úředníka se obvykle přímo úměrně odvíjí od motivace, kterou mu „nabídnete“.

Kromě výše uvedeného se můžete od úřadu dozvědět například to, že doklady platné být nemůžou (občas skloňují i slovo podvod), protože se stejnou SPZ jezdí nebo jezdilo jiné vozidlo (obvykle nákladní automobil nebo přívěs). Ano, skutečně tomu tak bylo, protože množství přidělitelných čísel bylo omezené a šetřilo se s nimi. S totožným číslem SPZ tak mohla být zároveň provozovaná až tři vozidla! Rozdíl byl ve formátech SPZ: malovaná (pionýr), prolisovaná obdélníková (přívěs) a prolisovaná šestiúhelníková (nákladní automobil). O tomto faktu mladší úředníci obvykle nemají ani páru. Právě duplicitní SPZ může být mimo jiné důvod, proč motocykl v RSV není vůbec zaveden. Jak už jsem v druhém odstavci tohoto téma psal, malým knížečkám chybí evidenční číslo a pod jednou SPZ je vyloučené evidovat v elektronickém RSV víc vozidel. Karty malých motocyklů se tak na úřadech obvykle odkládaly „bokem“ a teprve až při jakémkoli „pohybu“ s motocyklem (změna vlastníka, barvy, atd.) byl majiteli vystaven nový TP s novou RZ a vozidlo bylo do RSV řádně zavedeno. Tak je tomu i dnes, akorát úředníci obvykle nehledají starou kartu motocyklu, ale zapíšou ho bez okolků do registru přímo. Úřad od úřadu a úředník od úředníka se to ale dost liší.

Technický průkaz „malá knížečka“ – přepis

O platnosti technických průkazů „malých knížek“ jsem psal v předešlých odstavcích, tedy rovnou k věci. Jestliže jste koupili motocykl (doklady) a chcete ho na sebe přepsat, platí standardní podmínky, jako při běžném přepisu. Můžou ale nastat menší komplikace.

U typů Jawa 550, 555 a 05 je jasně uvedený typ. Avšak u modelové řady 20, 21 a 23 jsou v TP předtištěny všechny tři typy a obvykle bývá jeden z nich pouze podtržený. Jestli se vám vybraný typ nehodí a upřednostnili byste z nabídky jiný, „můžete“ s tím něco udělat. Je ale důležité, aby typ odpovídal s výrobním štítkem a motocyklem jako takovým. Nesetkal jsem se s tím, že by na úřadě dělali problémy kvůli podtržení jiného čísla, když evidenční kontrolou motocykl prošel. Naopak mně samotnému při přepisu úředníci celkem 3x zmršili doklady tím, že tam opsali špatný typ a další údaje! Jestliže už ale motocykl absolvoval „novodobou“ TK s focením, radši si tyto změny do budoucna odpusťte…

Jestliže je motocykl bez zásahů, s původní barvou i motorem, k přepisu vám bude stačit absolvovat evidenční kontrolu (EK).

Jestliže je ale motocykl předělávaný a nesouhlasí číslo motoru nebo barva, budete muset absolvovat ÚSPĚŠNOU technickou prohlídku. V protokolu budete mít ve vážných („B“) závadách: „nesouhlasí výrobní číslo motoru shodného typu“ nebo že nesouhlasí barva a platnost prohlídky bude zkrácena na měsíc.

Při následném přepisu vám místo technického průkazu „knížečky“ vystaví nový skládací technický průkaz, kde již nebude číslo motoru evidováno. Poté navštívíte opakovanou TK (i s motocyklem), kde ověří údaje v TP, vystaví vám nový protokol a vylepí známku TK na 4 roky. Tomuhle maratonu se bohužel nedá regulérním způsobem vyhnout, neboť v technickém průkazu „malé knížečce“ vám úřad výmaz čísla motoru ani změnu barvy neudělá (ta tam dokonce ani uvedená není).

Technické průkazy „malé knížečky“ by sice správně neměly být platné a technik STK by vám do takového dokladu neměl dát razítko o platnosti technické prohlídky. V praxi to zatím ale funguje, jak jsem popsal výše. Při přepisu je POVINOSTÍ úředníka vám tenhle nevyhovující doklad odebrat a nahradit ho nově vytištěným průkazem a zalaminovaným ORV (ověření registrace vozidla, „malým techničák“).

Platnost ručně malovaných SPZ

V minulosti nově koupeným pionýrům kód státní poznávací značky (SPZ) přidělili na úřadě až při jejich přihlášení na nového majitele. Přidělené číslo si pak musel majitel sám ručně namalovat na nevyplněnou značku, která byla součástí motocyklu. Zhruba od poloviny 90. let se při „pohybu“ motocyklu malované SPZ automaticky měnily za prolisované SPZ šestiúhelníkového tvaru, později za RZ obdélníkového tvaru s třímístným kódem okresu. Od roku 2001 se RZ vydávají s novým krajským značením (například 1A, 1B, 1S, 1Z…).

Do roku 2015 pro úředníky platilo závazné nařízení, že všechny malované SPZ se musí při jakýchkoli změnách (pohybu) nahradit prolisovanou RZ. Existují sice výjimky, ale vždy šlo o vlastní iniciativu úředníka a porušení nařízení. Od roku 2015 se kvůli úsporám přestaly značky měnit i při přepisech mimo kraje. Výměna registračních značek (z jakéhokoli důvodu) je nově zpoplatněna. Ručně malované SPZ by logicky z tohoto předpisu měly být vyňaty a měly by být dál nahrazovány novými prolisovanými RZ. Avšak nejspíš se na ně pozapomnělo, na většině úřadů je již nemění a číselný kód původní malované SPZ úředníci zapisují do nově vystavených dokladů. Ani na tohle se ale nedá spoléhat a úřad od úřadu se to může lišit.

V případě, že vám ručně malovaná SPZ zůstala, může se vám hodit tento návod: Návod na renovaci malé malované SPZ (úprava povrchu, tvorba šablon, písmen a číslic).

V případě poškození vám novou známku technické kontroly vylepí buď příslušná STK (na základě předložení protokolu z TK), nebo by to měli udělat i na dopravním úřadě. Tam ale raději neprolisovanou SPZ ani neukazujte!

Mějte na paměti, že manipulace s přiděleným číslem je trestný čin. Obzvláště pak „přemalování“ čísla z RZ na SPZ malého formátu.